Wie kan aansluiten?

Lid worden > Wie kan aansluiten? >

Het CASE product- en dienstenaanbod is uitsluitend toegankelijk voor de ondernemingen die zijn aangesloten bij CASE cv. Bedrijven kunnen aansluiten bij CASE cv door in te schrijven op minstens 1 aandeel (eenmalig) of door het betalen van een jaarlijks lidgeld.

 

Ook personeelsleden (en de bij hen inwonende gezinsleden) kunnen op sommige producten extra voordelen en kortingen krijgen.

 

CASE richt zich in hoofdzaak naar ondernemingen die behoren tot de sector sociale economie in Vlaanderen en Brussel. Ook andere rechtspersonen die in hoofdzaak een sociaal- of maatschappelijk doel nastreven behoren tot onze doelgroep en kunnen vragen om toe te treden.

 

Andere ondernemingen die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde kunnen aantonen kunnen na het ondertekenen van het CASE MVO en duurzaamheidscharter eveneens vragen om toe te treden (specifieke voorwaarden zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement).

 

AANSLUITINGSVORMEN

 

Ondernemingen: Keuze om ofwel ...

1. aandeelhouder te worden

Dit hoeft slechts éénmalig te gebeuren. Het bezit van minstens één aandeel (500 €) geeft de onderneming elk jaar opnieuw recht om te genieten van het CASE product- en dienstenaanbod.

<ik wil een aandeel kopen>

 

2. lid te worden

Een eerste lidmaatschap wordt afgesloten voor het lopende kalenderjaar én het daaropvolgende kalenderjaar. Nadien is elk lid elk jaar vrij om het lidmaatschap al dan niet verder te zetten voor een bijkomend kalenderjaar (betaling van het jaarlijks lidgeld).

<ik wil lid worden>

 

 

 

 

         

COÖPERANT WORDEN


Door in te schrijven op een aandeel bij CASE cv wordt de onderneming lid van de algemene vergadering van de vennootschap.

Elk aandeel, ongeacht de categorie, heeft bij aankoop een waarde van 500 euro.

 

Er zijn 4 soorten aandelen: (zie meer gedetailleerde info in de statuten)

 • aandeel cat. A: de stichtende leden (Hefboom & Innec)
 • aandeel cat. B: ondernemingen uit de sector sociale economie die actief mee willen werken aan de uitbouw van CASE cv ('ambassadeurs'). Elke onderneming kan maximaal 10 B-aandelen aankopen/bezitten.
 • aandeel cat. C: ondernemingen uit de sector sociale economie. Elke onderneming kan maximaal 1 C-aandeel aankopen/bezitten.
 • aandeel cat. D: alle rechtspersonen die in hoofdzaak een sociaal en/of maatschappelijk doel hebben en die nog niet in het bezit zijn van een aandeel cat. A, B of C, kunnen een aanvraag indienen om D-aandeelhouder te worden. Elke onderneming kan maximaal 1 D-aandeel aankopen/bezitten.
 • aandeel cat. E: alle rechtspersonen die (1) een duidelijke en relevante maatschappelijke meerwaarde kunnen aantonen, (2) die een maatschappelijke zetel hebben in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en (3) niet behoren tot categorie A, B, C of D.kunnen een aanvraag indienen om E-aandeelhouder te worden. Deze rechtspersonen moeten eveneens het CASE MVO en duurzaamheidscharter ondertekenen. Elke onderneming kan maximaal 1 E-aandeel aankopen/bezitten.


Kostprijs: € 500 per aandeel  (eenmalig)

 

Hoe inschrijven op een aandeel?

 • stap 1: Vul eerst de 'infofiche nieuwe aandeelhouders' in. Dit is je aanvraag tot coöperant. De ingevulde persoonsgegevens worden door CASE cvba behandeld volgens de geldende privacy regels (GDPR) die zijn beschreven in onze privacyverklaring.
 • stap 2: Betaal de aangevraagde CASE-aandelen op rekening BE97 0969 3126 1049 van CASE cv, Vooruitgangstraat 333/5 te 1030 Brussel, met vermelding 'aanvraag aandeel cat. …’ (B, C, D of E), gevolgd door de volledige naam van je onderneming en het ondernemingsnummer.
 • stap 3: Nadat de volstorting van de aangevraagde aandelen volledig is uitgevoerd, zal de aanvraag ter aanvaarding worden voorgelegd aan het eerstvolgende Bestuursorgaan, conform de afspraken hierover in de statuten en het huishoudelijk reglement van CASE cv.
 • stap 4: In afwachting van de aanvaarding als coöperant krijgt je onderneming wel meteen (tijdelijk) recht om producten aan te kopen binnen de aankoopcentrale. Je ontvangt hiertoe een voorlopig lidnummer en gebruikersnaam.
 
 LID WORDEN

 

Wie kan toegetreden lid worden?

 • Een rechtspersoon die in aanmerking zou komen als B-, C-, D- of E-aandeelhouder en die er voor kiest om aan te sluiten maar (nog) geen aandeel wenst aan te kopen;
 • Een rechtspersoon of onderneming die verantwoordelijk is voor het management van en/of die hoofdaandeelhouder is binnen een sociaal-economiebedrijf, die reeds aandeelhouder is bij CASE;
 • Een rechtspersoon, onderneming, organisatie of vereniging die voldoet aan alle vier (4) de hieronder vermelde voorwaarden:
  1. (A). of z’n maatschappelijke zetel heeft in een Bedrijvencentrum (BC) dat zelf al ..aangesloten is bij CASE als E-aandeelhouder; (B) of z’n maatschappelijke zetel heeft in een andere bedrijfsinfrastructuur die beheerd wordt door een overheidsinstantie of een door de overheid gecontroleerde structuur en die zelf al aangesloten is bij CASE als D- of E-aandeelhouder;
  2. De aanvrager onderschrijft het CASE MVO & duurzaamheidscharter en past dit toe in de dagelijkse werking binnen de onderneming/organisatie/vereniging ;
  3. De aanvrager mag geen rechtstreekse concurrent zijn van een A-, B- of C-aandeelhouder en/of van een CASE-leverancier en mag hiermee ook geen tegenstrijdige belang nastreven;
  4. De aanvraag om aan te sluiten als toegetreden lid wordt expliciet goedgekeurd door het Bestuursorgaan.

 

Bij de aansluiting als toegetreden lid engageert het lid zich voor een aansluitingsperiode van minstens twee (2) kalenderjaren.

De bijdrage voor de eerste twee (2) kalenderjaren moet in één (1) keer vereffend worden bij aanvang van het lidmaatschap. Nadien is het lid vrij om elk kalenderjaar het lidmaatschap met een jaar te verlengen of het lidmaatschap te beëindigen. Kostprijs: € 200 (+ btw) per kalenderjaar