Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN  COLLECTIEF.COOP cv

 

 1. Bij het plaatsen van een bestelling (1) geeft de koper zijn akkoord dat op de bestelling en de verkoop enkel de algemene factuurvoorwaarden van COLLECTIEF.COOP cv van toepassing zijn. Het plaatsen van een bestelling betekent eveneens het akkoord van de koper met de inhoud van de algemene factuurvoorwaarden COLLECTIEF.COOP cv.
 2. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging (via brief of mail of online inschrijving of …) door COLLECTIEF.COOP cv. Een begin van uitvoering (zoals o.m. het toesturen van de bestelbon) geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.
 3. Elke annulering van een bestelling, door de koper, dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door COLLECTIEF.COOP cv. In geval van annulering is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de prijs van de bestelling. Deze schadevergoeding is niet van toepassing op annulering van de inschrijvingen bij diensten van COLLECTIEF.COOP cv (lidgelden CASE en/of YOU-P) binnen de 10 dagen na datum inschrijving (online).
 4. Indien tijdens een online verkoop of online inschrijving een technisch probleem opduikt die niet te wijten is aan een fout van COLLECTIEF.COOP cv, dan wordt dit beschouwd als een geval van overmacht, waarvoor in voorkomend geval geen schadevergoeding kan worden toegekend aan de koper.
 5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Verzendingskosten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 7. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na levering en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht bevatten.
 8. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 15 dagen na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
 9. De geleverde goederen blijven eigendom van COLLECTIEF.COOP cv tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met mogelijke kosten en interesten.
 10. Het risico gaat over op het moment dat de goederen geleverd zijn.
 11. De koper zal COLLECTIEF.COOP cv verwittigen indien de nog niet volledig betaalde goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal COLLECTIEF.COOP cv op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.
 12. De facturen van COLLECTIEF.COOP cv zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
 13. Bij niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van een factuur krijgt de koper (klant) achtereenvolgens een herinnering en een ingebrekestelling. Bij de herinnering wordt altijd een administratieve kost van 15,00 euro aangerekend. Bij de aangetekende ingebrekestelling wordt de volledige openstaande schuld van rechtswege verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 %, met een minimum van 75,00 euro en met een nalatigheidsintrest van 10 % per jaar.
 14. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van COLLECTIEF.COOP cv gevestigd is bevoegd. Hierbij is het Belgisch recht van toepassing.

 

(1) Met ‘bestelling’ bedoelen we zowel (1) de aankoop van een product/artikel als (2) de financiële verplichtingen die verbonden zijn aan een afgesloten overeenkomst als (3) elke aanvraag om gebruik te maken van diensten die door COLLECTIEF.coop cv aangeboden worden en waarvoor een bijdrage verschuldigd is (vb. lidgeld, administratievergoeding, ….)

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van COLLECTIEF.coop erkende cv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten